Regulamin Sklepu Internetowego

Ta zaktualizowana wersja naszego regulaminu obowiązuje od 25 maja 2018 r.


Sklep internetowy kanlux24.eu działający pod adresem http://kanlux24.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sklepem internetowym”, za pośrednictwem którego sprzedawane są Towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu, jest prowadzony przez

„DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółkę jawną z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach ( kod pocztowy: 43 – 502 ) przy ul. Zielonej nr 9A

Tel.: ( 32 ) 214 17 91; Fax: ( 32 ) 214 17 91.; E – mail: sklep@kanlux24.eu

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003293, posiadającą numer NIP: 652 – 000 – 71 – 06 i numer REGON: 003466561, zwaną w dalszej treści Regulaminu, „Spółką”.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa.

 

 1. Definicje

 

W rozumieniu niniejszego Regulaminie poniższe pojęcia oznaczają:

 

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach prowadzonego Sklepu internetowego poprzez wypełnienie elektronicznego Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://kanlux24.eu;

 2. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego przez Spółkę) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego umożliwiająca Klientowi ustalenie oraz modyfikację danych Zamówienia takich jak w szczególności: rodzaj i ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności;

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki świadczenia usług a w szczególności zawierania Umów sprzedaży z Klientami drogą elektroniczną w ramach prowadzonego przez Spółkę, Sklepu internetowego;

 5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://kanlux24.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 6. Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz z cenami oraz opisem i informacjami na temat Towaru;

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Klientem a Spółką, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego;

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności: rodzaj i ilość Towarów, adres i sposób dostawy, sposób płatności.

 9. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (logiem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu internetowego, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym m.in. informacje o złożonych Zamówieniach.

 10. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego umożliwiający Klientowi utworzenie Konta. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego przez Klienta jest dobrowolne i zależy tylko i wyłącznie od jego uznania.  

 11. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub Spółce przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (np. papier, pamięć USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci, twarde dyski komputerów lub poczta elektroniczna).

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://kanlux24.eu .

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną         (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1422).

 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania ze Sklepu internetowego,

  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego,

  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,

  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. Firefox w wersji 4 lub nowszej , lub

  2. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej,

  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.

 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://kanlux24.eu.

 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany na stronach internetowych Sklepu internetowego katalog Towarów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 8. Wszystkie Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych dołączonych do Towarów.

 9. Wszystkie towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego pochodzą od polskich producentów lub dystrybutorów danej marki oraz są oryginalnie opakowane przez producenta lub dystrybutora.

 10. Prezentowane na stronie internetowej http://kanlux24.eu informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego i obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzanych przez Sklep internetowy Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów Towarów objętych tymi formami sprzedaży.

 12. Do każdej Umowy sprzedaży Towarów wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury Vat lub paragonu fiskalnego w zależności od żądania Klienta.

 13. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

 1. Warunki realizacji Zamówienia

 

 1. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

 2. Klient ma możliwość założenia własnego Konta w Sklepie internetowym. Posiadanie własnego Konta umożliwia przy kolejnych zakupach pominięcie etapu związanego z wpisywaniem danych osobowych lub firmy Klienta. Zarejestrowane Konto pozwala również na dostęp do historii swoich zamówień, możliwość zmian w zamówieniu, dostęp do przechowalni oraz do książki adresowej. Założenie Konta przez Klienta jest dobrowolne i następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 3. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://kanlux24.eu lub poczty elektronicznej kierowanej na adres: sklep@kanlux24.eu . Klient, za pośrednictwem strony internetowej, składa Zamówienie wskazując na Towar którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i sposobu płatności, oraz potwierdzenie Zamówienia poprzez wybór plecenia  „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”.

 4. W Koszyku, Klient wskazuje:

  1. zamawiane Towary,

  2. adres, na jaki przedmiot Zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury Vat,

  3. sposób dostawy,

  4. sposób płatności.

 5. Procedura składania Zamówienia obejmuje następujące po sobie etapy: „DODAJ DO KOSZYKA”,  „PODSUMOWANIE ZAKUPÓW”, „REJESTRACJA” lub „LOGOWANIE” (opcjonalnie wg wyboru Klienta), „DANE TELEADRESOWE”, „WYBÓR PRZESYŁKI”, „FORMA PŁATNOŚCI”. Klient składa Zamówienie przez wybór polecenia „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zamówienia należy składać w języku polskim.

 6. Przed wysłaniem Zamówienia tj. przed wyborem polecenia „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”, Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych ( np. imię i nazwisko, adres, adres do dostawy, forma płatności, asortyment i ilość zamawianych Towarów ).

 7. Po złożeniu Zamówienia, system internetowy przesyła na podany przez Klienta adres e-mail „Potwierdzenie złożenia zamówienia” do Sklepu internetowego. Pracownik Spółki po zapoznaniu się z zamówieniem przesyła niezwłocznie „Potwierdzenie zamówienia”na adres poczty elektronicznej klienta. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane i potwierdzane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone. Potwierdzenie Zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w Pkt III. 5 niniejszego Regulaminu. Przyjęcie przez Spółkę złożonego Zamówienia następuję z chwilą wyświetlenia na ekranie komputera Klienta informacji „Potwierdzenie Zamówienia”.

 8. Zamówienia składane w postaci e-mailowej wymagają wykonania przez Klienta następujących czynności:

 • e-mail prosimy zatytułować: „zamówienie”,

 • w treści e-maila należy wpisać:

 • zamawiany Towar i jego numer katalogowy (o ile występuje),

 • ustaloną z pracownikiem Sklepu internetowego cenę Towaru,

 • dane Klienta (imię i nazwisko, adres),

 • telefoniczny numer kontaktowy (opcjonalnie),

 • jeżeli ma zostać wystawiona faktura Vat, należy podać dane do faktury Vat,

 • adres miejsca dostawy,

 • sposób dostawy,

 • sposób płatności.

 • Po złożeniu Zamówienia, pracownik Spółki przesyła na podany przez Klienta adres e-mail „Potwierdzenie złożenia zamówienia” do Sklepu internetowego. Pracownik Spółki po zapoznaniu się z zamówieniem przesyła niezwłocznie „Potwierdzenie zamówienia”na adres poczty elektronicznej klienta. Zamówienia e-mailowe złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane i potwierdzane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

 1. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Zamówienia Klienta przez Spółkę, co oznacza, że z tą chwilą Umowa sprzedaży staje się prawnie skuteczna.

 2. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany do Klienta na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

 3. W przypadku niedostępności Towarów w magazynie Sklepu internetowego, Spółka zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu internetowego przy opisie danego Towaru. W przypadku braku w magazynie Sklepu internetowego zamawianego Towaru , w tym także, jeśli zakup Towarów od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o niemożności zrealizowania całości lub części Zamówienia, wysyłając stosowną wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta oraz zaproponuje Klientowi:

 1. anulowanie całości Zamówienia – w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji Zamówienia,

 2. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie – w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie, albo

 3. podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie – w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach.

 1. W przypadku braku w magazynie Sklepu internetowego zamówionego Towaru , w tym także, jeśli zakup Towarów od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, który nastąpił po potwierdzeniu Zamówienia Klienta przez Spółkę, Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.  Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry ( przedpłata ) – Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę , w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy, jednakże nie później niż w terminie 30 ( trzydzieści ) dni od zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. W przypadku Towarów, które na stronie internetowej Sklepu internetowego oznaczone zostały jako dostępne „Na zamówienie” (to jest takich Towarów których termin realizacji dostawy jest uzależniony od dostępności Towaru u producenta lub dystrybutora), Spółka indywidualnie z Klientem ustali termin dostawy.

 

 1. Zapis tekstu umowy. Potwierdzenie zawarcia umowy

 

 1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego Zamówienia są przechowywane przez Spółkę na zasadach określonych w Pkt XIII –„Przetwarzanie danych osobowych i Polityka prywatności Sklepu internetowego” niniejszego Regulaminu.

 2. W przypadku, jeżeli Klient chce uzyskać potwierdzenie przekazanych danych w ramach złożonego Zamówienia, winien dokonać wydruku „Potwierdzenia złożenia zamówienia”, które zostaje wyświetlone na ekranie komputera po wysłaniu przez niego Zamówienia. W przypadku przekazania przez Klienta podczas składania Zamówienia jego adresu e-mailowego, utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie wszystkich danych ze złożonego Zamówienia na podany przez niego adres e-mailowy w „POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA”. Treść otrzymanej w tej formie informacji Klient ma możliwość wydrukowania.

 3. Spółka przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014r., poz. 827), chyba że Spółka dostarczyła Konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy.   

 

 1. Ceny Towarów

 

 1. Spółka zamieszcza informacje o Towarach na stronie Sklepu internetowego.

 2. Ceny na stronie Sklepu internetowego zamieszczone przy Towarze:

 1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

 2. nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy Towaru.

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 2. Informacja na temat wartości Zamówienia, z wyłączeniem kosztów przesyłki, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu Zamówienia oraz formy płatności. Koszt przesyłki ustalony zostanie w sposób i na zasadach określonych w Punkcie VIII – „Dostawa i jej koszty” niniejszego Regulaminu.

 

 1. Formy płatności za Towar i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

Płatności za zakupiony w Sklepie internetowym Towar Klient może dokonywać w następujący sposób:

 1. gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL.  W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia na stronie Sklepu internetowego i po potwierdzeniu Zamówienia przez Spółkę,

 2. przelewem bankowym; w tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia nastąpi z chwilą wpływu na wskazane konto bankowe Sklepu internetowego należności za zamówiony Towar w pełnej wysokości,

 3. gotówką lub kartą płatniczą w kasie Spółki, podczas odbioru osobistego,

 4. płatności za pośrednictwem aplikacji mobilnej PayU.PL – możliwe sposoby płatności określone są na stronie internetowej: http://www.payu.pl/dla-kupujacych/aplikacja-mobilna-payu. Obsługę płatności za pośrednictwem aplikacji mobilnej PayU.PL prowadzi spółkaPayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495 i REGON 300523444.

 

 1. Modyfikacja Zamówienia

 

 1. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu wysłania przez Spółkę do Klienta „POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA”  stanowiącego przyjęcie przez Spółkę złożonego przez Klienta Zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć m.in. rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie, w każdym razie nie później w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę.

 2. Zmian można dokonywać na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „TWOJE KONTO”, lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Sklepu internetowego na podane numery: tel 32 445 70 65, fax. 32 445 70 66.

 

 1. Dostawa i jej koszty

 

 1. Dostawy Towarów są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicę i odbywają się na adres wskazany przez Klienta. Towar w czasie dostawy jest zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie.

 2. Koszt przesyłki pokrywa Klient. W przypadku Zamówień o wartości powyżej 700,00-zł brutto ( siedemset złotych brutto ) koszty wysyłki Towarów pokrywa Spółka.

 3. Obowiązkiem Spółki jest dostarczenie Klientowi rzeczy (Towaru) bez wad.  

 4. Koszt przesyłki podany w kalkulatorze , w ramach Koszyka zamawianych Towarów, jest kosztem szacunkowym. Całkowity koszt przesyłki uzależniony jest od wagi i wymiarów paczki i skalkulowany według cennika w zakładce „KOSZTY DOSTAWY” i zostanie przekazany Klientowi w „Potwierdzeniu Zamówienia”.  Koszt wysyłki Towaru za granicę będzie ustalony w „POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA”, w przypadku braku akceptacji kosztów wysyłki, Klient ma możliwość anulowania Zamówienia. Koszt przesyłki zawiera w sobie koszt opakowania Towaru i jego wysyłki. Towar w kraju jest wysyłany pod wskazany w Zamówieniu adres za pośrednictwem: firmy kurierskiej DHL lub Pocztą Polską a przesyłki zagraniczne za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.

 5. Zaleca się w sprawdzenie w momencie odbioru przesyłki czy przesyłka jest oryginalnie zapakowana. W przypadku stwierdzenia, że paczka jest uszkodzona w sposób widoczny, zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera lub dostawcy.

 6. Towar wysyłany jest z magazynu Sklepu internetowego w Czechowicach – Dziedzicach w dniach od poniedziałku do piątku. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze. Spółka nie zastrzega godzin doręczenia Towaru.  

 

 1. Czas realizacji zamówień

 

 1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu internetowego informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia.  Wyżej wskazana informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów.

 2. Czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 2 ( dwa ) dni roboczych dla przesyłek doręczonych za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL i do 7 ( siedem ) dni roboczych dla przesyłek doręczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej Przesyłką Biznesową. Czas dostawy za granicę wynosi do 3 (trzech) do 5 (pięciu) dni dla przesyłek dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i do 10 (dziesięć) dni dostarczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, to Spółka jest obowiązana niezwłocznie wydać rzecz Konsumentowi, jednakże nie później niż 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

 

 1. Warunki reklamacji

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Spółce w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru w Umową, a w szczególności w przypadku: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, niezgodności dostarczonego Towaru z towarem zawartym z Zamówieniu oraz wad prawnych.

 2. Klient powinien kierować ewentualne reklamacja na adres Spółki „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółkę jawną z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach ( kod pocztowy: 43 – 502 ) przy ul. Zielonej nr 9A z dopiskiem „Sklep internetowy e-domus”. Klient otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Spółki.

 3. Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: DZ. U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.).

 4. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Spółka zapewniła Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Spółkę przy zawarciu umowy, a Spółka nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

 5. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 6. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Spółki traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Spółka nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znała, ani nie mogła ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 7. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 8. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

 9. Spółka jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 10. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Spółka niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Spółkę albo Spółka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 11. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 12. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę.

 13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 14. Przy sprzedaży pomiędzy Spółką a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Spółki niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

 15. Jeżeli kupującym jest Klient niebędący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi. 

 16. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przez Spółkę reklamacji.

 17. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Spółka zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

 18. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Spółka zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 19. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji podając w jej treści przyczynę odesłania Towaru. Zaleca się aby reklamowany Towar był zwracany – o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Zwracany Towar powinien być kompletny.

 20. Zareklamowany Towar należy odesłać na adres Spółki wskazany w Pkt X.2. powyżej. W takim przypadku Spółka zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w terminie 14 ( czternaście ) dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 21. Reklamacje rozpatrywane  będą w trybie i na warunkach określonych w przepisach  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 121z póz. zm.)

 22. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień opisanych w niniejszym Punkcie X Regulaminu nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z uprawnień opisanych w Punkcie XI – „Warunki gwarancji” niniejszego Regulaminu, o ile ujawnione przez Klienta wady Towaru podlegają ochronie gwarancyjnej.   
 1. Warunki gwarancji

 

 1. Towary sprzedawane przez Spółkę w ramach Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Producent lub dystrybutor ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach i przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeżeli dokument gwarancyjny przewiduje taka możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, które adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 2. Spółka nie jest producentem ani dystrybutorem Towarów. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane w ramach Sklepu internetowego Towary.

 3. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar posiadający wady:

 1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Spółka jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;

 2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Spółki jako sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z Umową.

 1. Gwarancja udzielona przez producenta bądź dystrybutora Towarów nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Towaru z Umową.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy (Towaru) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy (Towaru).

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółkę jawną z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach ( kod pocztowy: 43 – 502 ) przy ul. Zielonej nr 9A,  nr tel.: (32) 214 17 91; nr fax: (32) 214 17 91.; e – mail: sklep@kanlux24.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Należy odesłać lub przekazać rzecz (Towar) na adres: „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółka jawna, ul. Zielona 9A, 43 – 502 Czechowice – Dziedzice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Konsument poinformował „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółkę jawną o odstąpieniu od umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz (Towar) przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.

 

Skutki odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółka jawna zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (Towaru), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółkę jawną, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółka jawna została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 2. Zwrotu płatności „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółka jawna dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat związanych z tym zwrotem.   

 3. „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółka jawna może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy (Towaru) lub do czasu dostarczenia „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółce jawnej dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (Towaru).

 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru) wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy (Towaru).

 6. Zwracana rzecz (Towar) powinna być kompletna, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu. Zwrotu rzeczy (Towaru) należy dokonać wraz ze wszystkim dokumentami ( np. kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi itp. ) dołączonymi do Towaru.  Po przyjęciu zwrotu rzeczy (Towaru), „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółka jawna  prześle Konsumentowi fakturę korygującą Vat wraz z jej kopią, o ile Konsument żądał wystawienia faktury Vat. Konsument zobowiązany jest podpisać i odesłać Spółce kopię faktury korygującej Vat.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Spółka poświadczy Konsumentowi na piśmie zwrot świadczenia.   

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu między innymi do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych i Polityka prywatności Sklepu internetowego

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest Spółka.

 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1422).

 3. Spółka dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Klientów, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nią dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 4. Celem zbierania danych osobowych przez Spółkę jest:

 1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego pomiędzy Spółką a Klientem polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów oraz ich dostarczenia do Klienta,

 2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w Pkt XII.4.1) powyżej w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.).

 1. W przypadku Klientów korzystających z płatności elektronicznych za pośrednictwem aplikacji mobilnej PayU.PL, Spółka przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie internetowym jest spółka PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182.

 2. W przypadku Klientów korzystających z usług dostawy Towaru do Klienta Spółka przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy Towarów, spółce DHL EXPRESS (POLAND) Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ( kod pocztowy: 02 – 823 ) przy ul. Osmańskiej 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047237, o kapitale zakładowym w wysokości 21.892.500,00 PLN, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 527 – 00 – 22 – 391.

 3. Spółka przetwarza następujące dane osobowe  Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj).

 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w Pkt XIII.7. powyżej jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów oraz ich dostarczenia do Klienta.

 5. Spółka zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta podczas korzystania ze Sklepu internetowego (umożliwiają one między innymi: zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Klientach Sklepu internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie Spółka odsyła do pliku pomocy danej przeglądarki lub zaleca kontakt z jej producentem).

 6. Korzystanie z Sklepu internetowego oraz zawieranie Umów sprzedaży Towarów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Klient, którego dane dotyczą samodzielnie i dobrowolnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług Sklepu internetowego w celu zwarcia Umowy sprzedaży Towarów zgodnie z niniejszym Regulaminem. Toteż jeżeli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celu określonym w Punkcie XIII – „Przetwarzanie danych osobowych i Polityki prywatności Sklepu internetowego” niniejszego Regulaminu, Spółka prosi o powstrzymanie się od korzystania z witryny internetowej Sklepu internetowego.

 7. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

 2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wskazanych w Pkt XII.11.. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, to jest w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu internetowego w tym realizacji przez Spółkę złożonego Zamówienia, wystawienia faktury Vat i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, a także, o ile Klient wyrazi na to zgodę w celu założenia i prowadzenia jego Konta w Sklepie internetowym oraz w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu. Dodatkowo przed rozpoczęciem korzystania z usług Sklepu internetowego w celu zwarcia Umowy sprzedaży Towarów dostępnych poprzez Sklep internetowy przyszły Klient jest informowany o konieczności zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego zaakceptowania.

 2. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Spółki, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w zdaniu 2 niniejszego Pkt XII.14., Klient możne skorzystać z opcji w ramach  Zakładki „TWOJE KONTO” lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@kanlux24.eu albo pisemnie na adres Spółki.

 4. Dane osobowe Klientów są przechowywane, zabezpieczone i chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane, użyczane ani w jakikolwiek inny sposób udostępniane innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym do tego organom na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa.

 5. Strona internetowa Sklepu internetowy może zawierać odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych innych stronach internetowych. Spółka zaleca i namawia by po przejściu na inne strony, Klient zapoznał się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsze zasady określone w Punkcie XIII – „Przetwarzanie danych osobowych i Polityki prywatności Sklepu internetowego” Regulaminu, odnoszą się i dotyczą tylko Sklepu internetowego.

 6. Spółka stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 7. Spółka udostępnia i stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta,

 2. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 3. dostęp do Konta jest możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Klienta.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy sprzedaży towarów zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca: – wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub – w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Spółką a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 101 z późn. zm.).

 3. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Spółką a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.

 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 121z późn. zm.); przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014r., poz. 827); przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1422) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.)

 5. Wszystkie nazwy Towarów, znaki towarowe i nazwy firm zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1410) przez właścicieli tych nazw i znaków.

 6. Spółka w swojej działalności przestrzega zasad uczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. nr 171 z 2007r., poz. 1206).

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.

 8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 ( siedem ) dni od momentu udostępnienia na stronie www.kanlux24.eu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.Załącznik  do Regulaminu Sklepu internetowego kanlux24.eu


Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

- Adresat „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółka jawna, ul. Zielona nr 9A, 43 – 502 Czechowice – Dziedzice, nr tel.: (32) 214 17 91; nr fax: (32) 214 17 91; e – mail: sklep@kanlux24.eu

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

- Adres konsumenta(-ów) 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

- Data (*) Niepotrzebne skreślić.