Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności

Ta zaktualizowana wersja naszej Polityki prywatności obowiązuje od dnia 08 grudnia 2018 r.

SPIS TREŚCI:

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony e-domus.com.pl.

2. Administratorem danych osobowych jest DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Spółka Jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003293, posiadającą numer NIP: 652–000–71–06 i numer REGON: 003466561, zwaną w dalszej treści "ADO"

§ 1 Sposób zbierania danych

1. ADO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta;

b) składania zamówienia bez rejestracji.

3. W przypadku dokonywania rejestracji konta, Klient podaje poniższe dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) nazwę firmy (jeżeli dotyczy);

e) numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

5. W przypadku składania zamówienia bez rejestracji, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, wymieniony wyżej zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) nazwę firmy Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

7. Podczas korzystania ze Stron Internetowych mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

§ 2 Sposób wykorzystywania zebranych danych

1. W przypadku dokonania rejestracji konta dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

3. W przypadku dokonania zakupu, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a) firmie kurierskiej DHL

DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa
NIP 951-241-77-13, REGON 365170883
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000631916, kapitał zakładowy 21.479.000 zł

b) firmie kurierskiej InPost

InPost Express Sp. z o.o.

ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków
NIP 679-310-80-59, REGON 360781085
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759

c) firmie kurierskiej InPost Paczkomaty

InPost Paczkomaty Sp. z o.o.

ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków
NIP 679-308-13-95, REGON 122552587
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380

d) Poczcie Polskiej

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 30-552 Warszawa
NIP 525-000-73-13, REGON 010684960
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972

e) firmie kurierskiej DPD

DPD Polska Sp. z o.o.

ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa
NIP 526-020-41-10, REGON 012026421
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

DialCom24 Sp. z o.o. (Agent Płatniczy)

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł,

właścicielowi systemu autoryzacji i rozliczeń Przelewy24 w ramach której

PayPro SA (Agent Rozliczeniowy)

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Firstdata Polcard Payezzy, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

First Data Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
NIP 526-02-10-429, REGON 012873434
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł

5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

PayPal Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
NIP 525-240-64-19, REGON 141108225
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372

6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system imoje, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

ING Bank Ślaski S.A.

ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
NIP 634-013-54-75, REGON 271514909
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459

w związku z:

a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).


b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).


c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

Twisto Polska Sp. z o.o. (płatności odroczone)

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
NIP 951-244-28-75, REGON 367977970
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689624

w związku z:

możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

§ 3 Dostęp do danych osobowych i stosowane zabezpieczenia

1. Dane osobowe za pośrednictwem stron internetowych ADO są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej mają jedynie uprawnieni pracownicy

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Sposób wykorzystywania zebranych danych”.

4. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych poprzez zgłoszenie takiego wniosku w panelu klienta (po zalogowaniu się na swoje konto) może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w sklepie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Klienta.

6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, umożliwia wygenerowanie nowego hasła nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem/buttonem „Nie pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w sklepie. Klient na adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji, otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą tymczasowe, nowe hasło do logowania, które pozwoli na zalogowanie się na konto. Po zalogowaniu się Klienta na konto wskazana jest zmiana tymczasowego hasła na nowe.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. do sprostowania danych,
  3. do usunięcia danych,
  4. do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. do przenoszenia danych,
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

§ 4 Zmiany Polityki Prywatności

1. Jako Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy ADO lub newsletter ADO obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności i Coockies prosimy kierować na adres: ado@domus.info.pl.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Polityka Cookies, adres IP

1. ADO używa niewielkich plików, zwanych cookies. Pliki cookie (popularne "ciasteczka") są to pliki zapisywane na urządzeniu (np. smartfon, tablet, komputer), na którym zainstalowana jest i używana przeglądarka internetowa służąca do przeglądania strony internetowej (jeżeli pozwala na to przeglądarka).

2. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas po którym wygasa oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane ……….produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników odwiedzających stronę. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów .

3. Przeglądając witrynę użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. Dzieje się to przez zezwalanie na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.

4. W ramach witryny stosuje trzy zasadnicze rodzaje plików cookie: "sesyjne", "stałe" oraz "administracyjne".

a) Cookie "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny ADO lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b) "Stałe" pliki cookie przechowywane są w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika witryny ADO ustawień.

c) "Administracyjne" pliki cookie służą identyfikacji administratora sklepu.

5. W ramach witryny wykorzystuje pliki cookie wewnętrzne wyłącznie dla celów:

a) przechowywania koszyka i bieżącej pracy na sklepie (sesyjne),

b) sond (utrudnia drugie głosowanie) - stałe,

c) repozytorium zakupów (umożliwia odzyskanie koszyka między wizytami w sklepie) - stałe,

d) identyfikacji wejść partnerskich w zależności od ustawień (zapamiętuje ze dany użytkownik został pozyskany z serwisu danego partnera) - stałe,

e) identyfikacji administratora sklepu (administracyjne),

f) zbierania anonimowych informacji służących do obliczania statystyk odwiedzin serwisu oraz badania sposobu przeglądania stron

g) identyfikacji internauty w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

6. ADO wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

b) popularyzacji ADO za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) oraz googleplus.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

7. W przypadku nie wyrażenia przez użytkownika zgody na używanie plików cookie ("ciasteczek") użytkownik powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej bądź zaprzestać przeglądania stron internetowych ADO. W celu wyłączenia obsługi plików cookie ("ciasteczek") należy zmienić konfigurację używanej przeglądarki internetowej. Można to wykonać korzystając z instrukcji obsługi użytkowanej przeglądarki bądź korzystając z informacji podanych na stronach Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie). W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie korzystanie ze stron internetowych ADO będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

8. ADO może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową ADO przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez SK-FARM II Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu stron internetowych ADO, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści stron internetowych ADO.

9. Storna zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

10 . Tożsamość użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookie.

11. Pliki cookie na stronie nie przechowują żadnych danych osobowych użytkownika.